SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
 
ZABRANA
 
Hanfa Credosu na dvije godine zabranila rad s izvedenicama
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 29.07.2017. - 12:08:00
Zadnja izmjena: 29.07.2017. - 23:07:45
ZAGREB - Hrvatska agencija za nadzor financijskih uskluga (Hanfa) na svojoj je sjednici u petak donijela odluku da se Credosu zabranjuje na rok od dvije godine pružanje investicijskih usluga zaprimanja i prijenosa naloga i izvršavanja naloga za račun klijenta u odnosu na izvedenice.

Zabranjuju se i marketinške i promotivne aktivnosti u odnosu na izvedenice te mu se nalaže uklanjanje sadržaja s internetske stranice www.cfgtrade.com u cijelosti, osim u dijelu koji je nužan za izvršenje mjere iz točke IV.b. izreke ovog rješenja, a po izvršenju navedene mjere nalaže se u potpunosti ukloniti internetsku stranicu www.cfgtrade.com.

Credosu se nalaže da po primitku ovog rješenja, bez odgode:

a) obavijesti klijente kojima pruža CFG Trade uslugu o ovom rješenju;

b) poduzme sve potrebne radnje da se sve pozicije klijenata kojima pruža CFG Trade uslugu, a koje su na dan donošenja ovog rješenja otvorene kod trećih strana na računima Društva sukladno nalogu klijenta zatvore ili prenesu na drugo investicijsko društvo sve u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Credosu se osim toga nalaže se da bez odgode, po zatvaranju pozicije pojedinog klijenta, isplati novčana sredstva klijentima kojima pruža CFG Trade uslugu na račun koji je klijent odredio kao račun za isplatu.

U provedenom postupku izvanrednog nadzora utvrđeno je i Zapisnikom konstatirano kako je Društvo klijentima u razdoblju nadzora pružalo investicijsku uslugu zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata u odnosu na izvedenice (CFD) na OTC tržištu, a temeljem Ugovora o usluzi CFG Trade sklopljenog između Društva i klijenta (dalje: Usluga). Usluga se pružala na način da su klijenti za potrebe trgovanja CFD-ovima koristili internetske trgovinske platforme. Ugovorni odnos između domaćih klijenata i Društva uspostavljao se, kako je utvrđeno, u pravilu kao rezultat individualne komunikacije zaposlenika Društva prema klijentima, a vezano za konkretnu uslugu i vrstu financijskih instrumenata, odnosno na inicijativu Društva.

U provedenom postupku nadzora utvrđeno je da je Društvo nudilo Uslugu i nasumično odabranim potencijalnim klijentima, a koji prethodno nisu iskazali interes za usluge koje pruža Društvo, putem promidžbene komunikacije o kojoj ne postoje zapisi u vidu snimanog ili na drugi primjereni način evidentiranog materijala, a kako bi se utvrdio sadržaj, obujam i usklađenost predmetne komunikacije sa zahtjevima iz članka 5. Pravilnika o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga (Narodne novine br. 42/13, dalje: Pravilnik o poslovnom ponašanju) koji propisuju da komunikacija s klijentima mora biti fer, korektna i ne smije dovoditi u zabludu. Prema iskazima klijenata Društvasaslušanih u ovom postupku u svojstvu svjedoka danih na Zapisnik o usmenoj raspravi održanoj dana 25.10.2016., isti izjavljuju da im je u komunikaciji sa zaposlenicima Društva, predložena je prodaja domaćih dionica čiji su bili imatelji, a kakobi se osigurala sredstva za trgovanje CFD-ovima.

Društvo nije osporilo niti je u tijeku postupka nadzora dostavilo dokaze koji bi ukazivali na suprotno. U postupku je nadalje utvrđeno da su nakon uspostave poslovnog odnosa s klijentima u odnosu na Uslugu, određeni zaposlenici Društva raspoređeni na poslovima tehničke podrške, klijentima davali jasne upute o trgovanju (što, kada i kako kupiti/prodati), odnosno osobne preporuke u pogledu jedne ili više transakcija s financijskim instrumentima, odnosno da je klijentima pružena investicijska usluga investicijskog savjetovanja suprotno propisanim primjenjivim zahtjevima iz ZTK i samog ugovornog odnosa budući da se Usluga odnosila napružanje usluge zaprimanja i prijenosa naloga, a ne na pružanje usluge investicijskog savjetovanja.

Naime, prije pružanja Usluge, kako je nedvojbeno utvrđeno, klijenti nisu bili upoznati da se radi o usluzi investicijskog savjetovanja kod koje odgovornost za predložene transakcije preuzima Društvo, već su klijenti (koji su procijenjeni neprikladnima za Uslugu), prije pružanja Usluge potpisivali Izjavu o namjeri korištenja investicijske usluge na vlastitu odgovornost u kojoj klijent osim što izričito zahtijeva sklapanje ugovora, unaprijed preuzima odgovornost za donošenje odluka o trgovanju u sklopu Usluge. Navedenim postupanjem klijenti su dovedeni u zabludu o vrsti i prirodi usluge koja im se pruža i odgovornosti za predložene transakcije.

Isto tako, jasne i nedvosmislene upute vezane za trgovanje od strane zaposlenika Društva, a koje po svom sadržaju predstavljaju osobno upućene preporuke za trgovanje financijskim instrumentima, kontinuirano su davane bez prethodne procjene primjerenosti klijenta kojem su iste upućene, na način kako je to propisano člankom 68. stavkom 1. ZTK (kod pružanja usluge investicijskog savjetovanja), a kako bi se utvrdilo je li investicijska usluga ili proizvod uopće primjeren za klijenta. Nadalje, zaposlenici Društva su na opisani način komunicirali s klijentima, pružajući investicijske savjete, bez da su imali odgovarajuće kvalifikacije, odnosno bez odobrenja Agencije za obavljanje poslova investicijskog savjetnika što je protivno članku 24. stavku 8. ZTK.  

Nadalje, osim što je neosporno utvrđeno da su neovlaštene osobe na nezakonit način pružale investicijske savjete, iste neovlaštene osobe su, kako je utvrđeno u ovom postupku, klijente nagovarale na dodatne uplate novčanih sredstava za trgovanje, (koja nisu bila namijenjena za pokrivanje pozicije uzrokovane nastupanjem tzv. margin call-a kako su iskazivali zaposlenici Društva na Zapisnike o usmenoj raspravi od 26.10. i 12.12.2016.) sugerirajući, prema iskazima svjedoka (klijenata Društva), povrat izgubljenih sredstava odnosno mogućnost ostvarenja velike dobiti na što je dio klijenata pristao, s obzirom na to da su neovlaštene osobe bez kvalifikacija (o čemu klijenti nisu imali nikakvih saznanja)smatrali svojim mentorima koji posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo.